20. 7. 16

Rundgang & Meisterabsolvent exhibition at Universität der Künste, July 21st-24th

Berlin Masters. Silence As Attitude. A3 Berlin. 9-23 September 2016.

Meisterschülepreis des Präsidenten 2017. UdK Berlin. 31 May – 3. June 2017.